תנאי שימוש ופרטיות

שלום רב,
לפניכם תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר wolffinvest.com (להלן: “האתר”), ושל העוסק אשר וולף (להלן: “הנהלת האתר” או “החברה”).

האתר ו/או הכתבה ו/או הפרסום משמש את החברה על מנת להציג למתעניינים מידע לגביה וכדי לאפשר קשר עם החברה.
באתר ו/או במדיות האחרות עשויים להופיע תכנים ומידע הנוגעים להשקעות, והחברה מאפשרת גלישה או שימוש בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:  בעצם הגישה שלך לאתר ו/או כתבה ו/או השארת פרטים, אתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שתנאי השימוש שלהלן יחייבו אותך, ממש כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מעוניין שתנאי שימוש אלה יחייבו אותך, אז אינך רשאי לגשת לאתר ו/או להשאיר פרטים ו/או ליצור קשר עם החברה בכל מדיה או טלפון. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ו/או עם החברה או מי מטעמה בעתיד, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח" או ״המזמין״) לבין החברה.
על כן אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "תנאי השימוש") במלואן ובעיון רב לפני גישה ושימוש באתר זה ולפני השארת פרטים לחברה או יצירת קשר עימה.
החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן תנאים והוראות אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר או עם קבלת הודעה על השינויים מהחברה, לפי המוקדם. המשך השימוש שלך באתר ו/או הרישום במאגר החברה ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאים ולהוראות המפורטים להלן גם לאחר ששונו. האתר משמש כפלטפורמה לסחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים ושירותים  שונים (להלן: “המוצרים”).

 1. כללי
   
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
    
  2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
    
  3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
    
  4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
   הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
    
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
   (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
    
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר והשירות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר או במדיה אחרת מטעם החברה בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מהן.
    
  7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
    
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
    
  9. התמונות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.
    
  10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
   בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
    
  11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
    
  12. החברה, כמו גם יועציה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. בקבלת החלטת השקעה, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויי וכספיות של ביצוע ההשקעה.
    
  13. אין לראות באמור במסמך זה ו/או המידע באתר ו/או בכל מסמך שיימסר על ידי החברה בקשר עם הצגת אפשרות השקעה, משום ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר.
    
  14. החברה ו/או היועץ אינו, ואינו מתיימר להציג את עצמו כגורם מוסמך ומקצועי לרבות שמאי,עורך דין, אדריכל, יועץ מס, יועץ השקעות, יועץ פיננסי ועוד, למעט כבעל רישיון לעסוק בתיווך במקרקעין ובהתאם לחוק המתווכים והוא בעל רישיון תיווך בתוקף.
    
  15. היועץ והחברה אינו מבטיח תוצאות ו/או רווחים ו/או תשואות ספציפיות ואינו אחראי על נזקים אשר יכולים להיווצר כתוצאה ממתן השירות ו/או המוצרים ו/או המידע הניתן מהחברה.
    
  16. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: awolffinvest@gmail.com או לטלפון: 0543009785.
    
 1. זכויות יוצרים
   
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים,לוגו, שמות, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
    
  2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
    
  3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (wolffinvest.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
    
  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
    
 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
   
 2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
   
 • 3. אחריות
   
  1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא של המידע והשירותים ו/או על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
    
  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתר ו/או אתרים אחרים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
    
  3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
    
  4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
    
 1. סודיות ופרטיות
   
  1. כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני,מספר טלפון וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה תוכל להשתמש בפרטים האישיים על מנת ליצור קשר עם המשתמש דרך כל מדיה ו/או טלפון. החברה ראשית להשתמש בפרטים האישיים לצורך שימוש החברה לרבות בקרה, שיווק,שיפור השירות או לטובת כל דבר אחר אשר החברה תחליט.
    
  2. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
    
  3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
    
  4. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים לרבות שימוש במידע לטובת מיטוב ושימוש של שיווק החברה או מי מטעמה ברשתות החברתיות ובכל מדיה לפי שיקול דעתה.
    
  5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
    
  6. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
    
  7. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
    
 1. דין ושיפוט
   
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
    
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט הסמכות הבלעדית לדון בה.
    
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
Fill out my online form.

© כל הזכויות שמורות לאשר וולף תנאי שימוש ופרטיות